V letošním roce se naše vinařství stalo poprvé Demonstrační ekofarmou Ministerstva zemědělství.  
Pro návštěvníky jsme připravili 6 Dnů otevřených dveří, 5 skupinových konzultací na aktuální témata ve vinařství a zemědělství obecně. Využili jsme příležitost jak ve výběru témat, která odpovídala našim potřebám prohloubení znalostí ve vinicích, tak osobnosti, které nás zajímají a které jsme zatím neměli možnost do Kutné Hory pozvat.

Dny otevřených dveří – První Den otevřených dveří byl nazván Od extrakce k regenerativnímu zemědělství a o přednášku jsme požádali našeho dlouholetého spolupracovníka v oblasti vývoje extraktů na podporu a ochranu rostlin Ing. Radka Váňu.

V dubnu jsme se zabývali tématem o omezení používání měďnatých přípravků při ochraně rostlin ve vinicích. Měď, ačkoliv těžký kov, který se v půdě kumuluje, je i v ekologickém zemědělství hojně využíván a dlouhodobý výhled počítá s jeho omezením a je tedy potřeba najít adekvátní náhradu. O své znalosti se přijel podělit ten nejpovolanější z oboru vinohradnictví, prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. z Ústavu vinohradnictví a vinařství Mendelu. Pan Pavloušek představil nejčastější preparáty, kterými je možné měďnaté přípravky nahrazovat a dále poukázal na to, že ekologizace vinohradnictví jde ruku v ruce s pěstováním vhodných odrůd na vhodných místech a udržováním vhodného mikroklimatu zelenými pracemi.

Doc. Ing. Irena Kolouchová Jarošová Ph.D. z VŠCHT Praha představila své nejnovější výzkumy v oblasti využití extraktů z rostlin. S Irenou v rámci produktů Zeleného srdce spolupracujeme a přípravky testujeme.

V červnu jsme se zaměřili na téma organické hmoty ve vinicích. Obecně je téma organické hmoty v trvalých kulturách velkou výzvou, protože možnosti mechanicky zasáhnout do větších hloubek jsou omezené. Proto jsme pozvali Ing. Jana Trávníčka, poradce pro ekologické zemědělství a spoluzakladatele Czech Organics. Honza je odborníkem zejména na využití meziplodin a zeleného hnojení jak na orné půdě, tak v trvalých kulturách. Společně jsme prošli typické neduhy půd v našich podmínkách a jejich možná řešení pomocí zeleného hnojení. Věděli jste například, že druhy jako jsou pohanka nebo svazenka umí z půdy uvolnit fosfor důležitý pro kvetení a tím pro budoucí úrodu, aniž byste jím museli hnojit?

V srpnu jsme se zabývali velmi populárním tématem – biokoridory na zemědělské půdě. Že takovým biokoridorem může být ozelenění v meziřadí nám představil další zástupce Zahradnické fakulty Mendelu doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D. Prošli jsme různé přístupy – co se děje ve vinicích, pokud je půda zpracovávána černým úhorem, spontánním ozeleněním, cílenými osevními směsmi jak v trvalé či krátkodobé formě.
Další významným hostem byla krajinná architektka doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D. Klára se dlouhodobě zaobírá tématem zdravé a funkční krajiny. Dozvěděli jsme se nejen jak lze pracovat s biokoridory v zemědělské krajině, ale také v lidských sídlech a že biokoridor může mít mnohem více funkcí. Zvedli jsme také téma důležitosti zachování říčních niv, které jsou dlouhodobě zastavovány (a poté logicky zaplavovány) a obhospodařovány a nemohou poté plnit svoji funkci zásobárny vody v suchých periodách.

Dalším výzvou v zemědělských podnicích všeho druhu je redukované zpracování půdy a minimalizace pojezdů mechanizace – ať už z pohledu úspory pohonných hmot, času obsluhy, ale zejména také omezení utužování půdy. Toto téma v rámci říjnového dne otevřených dveří rozvinul prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D., opět odborník z nejpovolanějších a autor mnoha publikací o mechanizaci v zemědělství z  Mendelu. Probrali jsme nejčastější mechanizované operace ve vinicích, možnosti jejich spojování do jednoho pojezdu a mechanismy a principy, jak k utužování dochází. Na základě přednášky jsme s našimi mechanizátory vymysleli plán na úpravu hloubkového kypřiče tak, abychom v jednom kroku dokázaly ke kořenům révy aplikovat tekuté hnojivo, extrakty z dílny naší partnerské společnosti Green Heart. Na výsledky v příští sezóně jsme zvědaví!

No a poslední, listopadový den otevřených dveří byl věnován tématu mobilizace živin v půdě z úst předního evropského pedologa z rakouské laboratoře Bodenökologie TB Unterfrauner, Mathhiase Strahlhofera. Mathhias se dlouhodobě zabývá možnostmi zpřístupnění pevně navázaných prvků v půdě rostlinám. V rámci přednášky představil výsledky 4 vzorků půd, z nichž 2 pocházely z našich vinic, 1 z vinařství Krásná Hora a 1 od Milana Nestarce.
V odpolední část patřila navzdory nepřízni počasí návštěvě vinice Nad Kapličkou v Kutné Hoře, kde Matthias v půdní sondě provedl několik různých zkoušek (pH půdy apod.) a vysvětlil jevy typické pro tento specifický druh půdy a navrhl doporučení pro další práci s půdou.

Díky spolupráci s Demeter CS se můžete zdarma podívat na záznam přednášky Matthiase ZDE.

Skupinové konzultace

Mimo dny otevřených dveří proběhlo také několik skupinových konzultací na obdobná témata, které se zaměřovaly více na praktickou stránku věci a na řešení konkrétních problémů účastníků.

V rámci konzultace ohledně projektování biokoridorů ve vinicích jsme se sešli ve vinici U Všech svatých, kde jsme v letošním roce vybudovali vyhlídku na historické centrum Kutné Hory s posezením, kde v říjnu proběhla první soukromá akce pro 70 účastníků teambuildingu jedné investiční společnosti. Nad tímto prostorem byl vybudován po spádnici svahu svejl pro zachytávání přívalových dešťů a jejich svod blíže ke keřům révy vinné, který současně zabraňuje zmáčení posezení. Ze svejlu jsme vytvořili také kompostovací jámu, kam jsme uložili drobný odpad po prořezávce přilehlého lesa, část matolin a naočkovali ho aktivním kompostem. Dále budeme sledovat, zda se díky zahloubení kompostovací proces zrychlí a také se nám bude materiál lépe prolévat biodynamickými preparáty.

První akce u vyhlídky nám také dala poznat, že někteří účastníci se ani při cestě do vinice nevzdají dopravy automobilem, proto jsme část louky vyčlenili na parkovací stání a oddělili ho hustým živým habrovým plotem. Ten nejenže odcloní nepěkný výhled na zaparkovaná auta, ale poskytne hnízdící prostor domácím druhům ptáků.

Dalšími tématy v rámci skupinových konzultací byly například extenzivní chov ovcí, pěstování zeleniny v mulči, či protierozní opatření a pěstování bylinek.

Plány na rok 2024

Demofarma u nás bude pokračovat i v roce 2024. Chystáme pro vás další zajímavá a aktuální témata ať už pro vinaře jako Koloběh síry v půdě v závislosti na hnojení sirnatými přípravky, Určení termínu sklizně hroznů a jeho vliv na použití oxidu siřičitého ve víně, tak obecná zemědělská témata jako Agrolesnictví, Osevní postupy pro omezení utužení orné půdy apod. Pokud by vás nějaké specifické téma zajímalo, neváhejte se nám ozvat, minimálně v rámci skupinových konzultací budeme schopni vám vyjít vstříc.

Věříme, že se v příštím roce se u nás v Kutné Hoře budeme scházet v hojném počtu a vzájemně se informačně obohatíme 😊 

Těšíme se na vás!

Share on facebook
Share on email
Share on twitter